1999 - 2015
-můj zájem o výtahy


Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz

Aktualiz.: 2.5.2020

Přidáno nejnověji:
Jak to začalo:
Historky:
Zaniklé výtahy:
Zajímavé atypy:
Zajímavosti:
Releové výtahy:
Duplexy:
Pístové výtahy:
Nákladní výtahy:
Jídelní:
Simulátory:
Paternostery:
Nové programované výtahy:
Princip výtahů:
Zapojení výtahů:
Odkazy, články:
Kontaktujte mne:


Mé WEBY

Kamilův web o brněnském podzemí
První stránky

o brněnském podzemíOd 1.září:


Zde je prostor
pro Vaše logo
a ikonu
nebo reklamu,
i výměnný systém.

Výtahové stroje


Výtahový stroj
je elektrické zařízení, uvádějící kabinu v pohyb. Rozlišujeme na jednoduchý stroj s jedním motorem, nebo kombinovaný stroj ještě s druhým motorem pro nižší rychlost - dojíždění kabiny do patra ve fázi před zastavením. Samostatnou kategorií jsou výtahy s hydraulickým pístem, který přímo a nebo nepřímo přes kladku kabinu zdvihá a spouští - u pístových výtahů nahrazuje klasický stroj s motorem pouze hydraulika a brzdu stroje nahrazují ventily. Pístové výtahy byly průkopníky v jemnosti dojíždění do patra - při dobrém vyladění nebylo ani cítit, že se kabina rozjela nebo již zastavila. Potom začaly přicházet do praxe a do výtahových strojů motory s frekvenčním měničem, který zajišťuje plynulý rozjezd a také dojezd se zpomalením před zastavením, aby bylo měkké.

výtahy - stroje

Příznaky mechanických závad stroje výtahu
Většina závad se projevuje ztíženým chodem stroje, vibrací stroje i kabiny, a někdy je dokonce pohyb stroje nebo vyvažovacího závaží znemožněn, jindy kabina při jízdě tu a tam poskočí, pokud je v převodovce např. vylomen zub. Příčinou může být i spadené lano z kladky v šachtě, které se občas zase dostane ve zúženém prostoru a díky tření o plochu kladky na její obvodovou drážku a občas zase z ní sklouzne, vyjímečně může být ulomena část okraje drážky, že se takto lano chová, ale protože se používají lana minimálně dvě - na každé straně kabiny, neměl by takový efekt (poskakování kabiny) nastat. Kdybych to osobně nezažil, že se mnou chvíli kabina poskakovala snad po půl metru, tak bych tomu nevěřil. Dělo se tak v budově Telefonica na Jana Babáka v Brně, na podzim 2012.

Diagnostika závady
K určení vadné součásti je třeba zjistit přesně místo vzniku vibrací a jejich frekvenci, kontroluje se i teplota součástí, valivých ložisek; zda nedochází k zadření. Při diagnostice vadného místa převodovky pomůže poznatek, že vibrace s proměnnou amplitudou v závislosti na otáčení šnekového kola jsou způsobeny poruchou ozubení nebo centričnosti šnekového kola. Pravidelné vibrace po celém obvodu šnekového kola bývají naopak buzeny hřídelem šneku - jeho ohnutím, nebo poškozením závitu šneku.

Kontrola geometričnosti stroje
se provádí vodováhou s dvousetinovou přesností, tedy zobrazující rozdíl již 0,02 mm na délce 1 m, nebo číselníkový úchylkoměr pro kontrolu dostřednosti rotačních součástí, jako např. brzdového bubnu a spojky převodovky atd. s přesností 0,01 mm, upnutý do kontrolního stojánku s držákem.


Stroj - popis

výtahy - stroje

výtahy - stroje

výtahy - stroje

Pokud jste to ještě nevydedukovali z nákresů nebo fotografií, stroj obsahuje: zdroj pohybu - motor, za hřídelí motoru následuje spojka - tvořící většinou zároveň brzdový buben. Ten je obložen čelistmi s třecími plochami, které jsou ve vyplém stavu samočinně sevřeny - obepínají třecí plochu bubnu a kabina stojí, je tak zabržděna. Přítlak zajišťuje pružina (pružiny) s nastavitelným tlakem. Při startu a rozběhu motoru elektromagnet rozevře čelisti brzdy, aby se kotouč - buben mohl volně otáčet, poháněn motorem. Hřídel pokračuje od bubnu - brzdy do převodovky a je na ní nalícován šnek. Ten v převodovce svým závitem postupně otáčí zuby kolmého ozubeného kola, jehož hřídel pokračuje na jednu, nebo obě strany k jednomu - dvěma navíjecím bubnům pro lano. V případě kabiny a protizávaží bývá logicky strojovna nad šachtou a lana mezi kabinou a protizávažím se převíjí přes široký buben - kladku o více drážkách. V případě kabiny bez protizávaží bývá strojovna dostupněji ve sklepě domu a ne až na střeše, přičemž po obou stranách převodovky se nachází navíjecí bubny pro lano. Mechanicky rotačně je ještě přítomen i omezovač rychlosti. Vyjímečně se používá i bezpřevodový stroj, čímž samozřejmě odpadají případné poruchy a výkonové ztráty převodovky - výtah má i nižší spotřebu energie:

výtahy - stroje

výtahy - stroje

výtahy - stroje


Šnekový převod
má nevýhodu - je převodem smykovým se značným třením v zubech a toto tření způsobuje ztrátu ve výkonu a mění se v teplo. Výhodnějším uspořádáním je poloha šneku dole pod ozubeným kolem, když je celý šnek ponořen v olejové lázni a lépe chlazen. Nevýhodou jsou ale potíže s utěsněním hřídele šneku a proto se častěji používá poloha šneku nad kolem. Dochází však k menšímu chlazení a většímu namáhání a opotřebení kol převodovky, protože v olejové lázni je ponořena dolní část ozubeného kola a teprve zuby přináší trochu oleje nahoru ke šneku. Nejčastěji se používá jednoduchých šneků, málo kdy dvouchodých. Chod šnekového převodu se výrazně podílí na hlučnosti stroje.

výtahy - stroje

výtahy - stroje


Brzda
Stejnosměrný elektromagnet přímo rozevírá brzdové čelisti. Brzdnou sílu vyvozuje tlačná pružina. Seřizuje se tak, že se maticí stlačí jen natolik, aby bylo brzdění výtahu měkké. Podle brzdy se pak seřizuje stavění výtahu, nikoli obráceně. U nového výtahu se doporučuje asi po měsíčním provozu seřízení brzdy upravit. Rozevření brzdy má být co nejmenší a nemusí přesáhnout 3 mm. Je - li rozevření větší, je kotva magnetu přitahována s větším časovým zpožděním oproti sepnutí motoru a s větším hlukem. Odpadnutí brzdy musí nastat ihned po odpadnutí směrového stykače motoru.

výtahy - stroje

výtahy - stroje

výtahy - stroje

výtahy - stroje

Odstředivé vypínání brzdy
je doplněk některých typů brzd u rychlejších výtahů. Mechanismus působí v obou směrech jízdy a ještě dříve, než dojde k funkci zachycovačů kabiny. Při vyšší rychlosti otáčení brzdového kotouče překoná vysouvací vačka tlak pružiny umístěné v tomto kotouči a vysune se z brzdového kotouče. Tím zachytí páku na vypínacím hřídeli, otočí ji a brzdové čelisti přiskočí ke kotouči, i když je sepnut magnet brzdy. Zároveň spínač přeruší řídící obvod. Toto zařízení je více primitivní a montovalo se na výtahy osobní o nosnosti 500kg a větší.


Dojížděcí stroj
byl vymyšlen v době nedostatku dvourychlostních motorů. V zastavovacím pásmu otáčí hřídelem šneku zpomalenou rychlostí pomalejší motor. Na spojkový - brzdový kotouč působí čtyři čelisti s brzdovým obložením. Odklánějí se pákovým mechanismem s ležatým stejnosměrným magnetem. Každá čelist je přitlačována ke kotouči pružinou. Celý mechanismus včetně čelistí se otáčí, pokud je dojížděcí stroj v činnosti. Představivost mi k tomu zatím nestačí, na vlastní oči jsem to ještě neviděl.

výtahy - stroje

výtahy - stroje

výtahy - stroje


Omezovače rychlosti
Každý výtah s klecí zavěšenou na ocelových lanech a strojem s lanovým hnacím kotoučem musí mít zachycovače klece, ovládané omezovačem rychlosti. Ostatní výtahy mají zachycovače na kleci nebo na vyvažovacím závaží ovládané jiným způsobem, např. pružinou v závěsu stlačovanou tíhou klece. Podmínka:
Každý výtah musí být opatřen zařízením, které vypíná pohon výtahu a zabrzdí klec při jízdě oběma směry, jestliže dojde ke zrychlení o 25% až 40% - podle typu a rychlosti výtahu.

Omezovače rychlosti jsou vždy spojeny přímo se zachycovači na kleci nebo na závaží ocelovým lankem, silnějším než 6 mm. V prohlubni šachty je lanko napínáno napínací kladkou se závažím tak, aby trakční schopnost kladky omezovače rychlosti vyvodila na páku zachycovačů alespoň sílu rovnou pětinásobku síly nutné pro bezpečné uvedení zachycovačů na kabině do funkce. Rychlost otáčení kladky omezovače rychlosti je úměrná pracovní rychlosti klece výtahu, kterou omezovač neustále kontroluje. Konstrukce omezovačů se liší podle rychlosti výtahu. Nejběžnější - kyvadlový omezovač se užívá v 90% výtahů, tedy pro rychlost pod 0,7 m/s. Rychlost klece výtahu se kontroluje kyvadlem, umístěným pod kladkou omezovače. Na straně kladky je oběžná dráha ve tvaru osmiúhelníku a na ni je tažnou pružinou trvale přitlačována popryžovaná kladka, spojená čepem s kyvadlovou páčkou. Jede - li klec svojí normální rychlostí, valí se kladička po osmiúhelníku bez odskakování a dráha nosu kyvadla je synchronizována s kruhovou dráhou záchytných zubů na kladce omezovače. Při zvětšení rychlosti nad normál o 40% se zvýší úměrně i rychlost otáčení kladky omezovače a kladička začne odskakovat od osmihranu a vrací se se zpožděním, čímž se poruší synchronicita pohybů a ozub na kyvadle zachytí za zub na kladce omezovače a kladka se ihned zastaví. Tím zadrží třením i poháněcí lano spojující omezovač rychlosti se zachycovacím ústrojím klece. Mechanickým přenosem dojde i k rozpojení koncového spínače a přerušení zabezpečovacího obvodu výtahu, který tím zastaví (a zabrzdí).

Omezovač rychlosti se svislou osou
se používal pouze u rychlovýtahů se stejnosměrným motorem, jehož rychlost otáčení se měnila změnou napětí na kotvě motoru. Toto zařízení pracovalo na principu klasického Wattova regulátoru s oběžnými koulemi, zavěšenými na protiramenech na svislé ose. Při běžné rychlosti jízdy klece nechává otáčející se svislá osa regulátoru koule svisle - odstředivá síla není dostatečná ke zdvihu ramen s koulemi výše. Pokud dojde ke zvýšení rychlosti, a tedy rotace svislé osy, větší odstředivou silou se závaží oddalují od osy - ramena se rozevírají a posuvná objímka na ose se posouvá nahoru. Pohyb posuvné objímky je přenášen pákou na koncový spínač i brzdu lanka. Toto zařízení je pozvolným regulátorem rychlosti a ve střední poloze může další přítomný spínač omezit napětí přiváděné na kotvu motoru a tak stroj přímo zpomalit.

výtahy - stroje

výtahy - stroje

výtahy - stroje

výtahy - stroje

výtahy - stroje

Ovládací přístroj - kopírka
se používá tam, kde okolnosti provedení výtahu vyžadují snímání polohy kabiny ne z šachty, ale přímo z otáček výtahového stroje, na jehož točivý pohyb je kopírka mechanicky přímo napojena. Pokud se tedy točí motor, otáčí se přes převody i hřídel kopírky, tak zpomaleně, aby se na jednu otočku (a šíři kontaktového pole, tj maximálně po celém obvodě, nebo méně) vešel celý počet pater. Když tedy se motor točí a kabina jede, tak kontaktový jezdec se v kopírce postupně posouvá přes kontaktová pole jednotlivých pater. To se využívá spíše než k řízení patrové logiky především k světelné signalizaci, kterým patrem kabina zrovna projíždí. K tomuto účelu se nepřesnost začátků a konců přejezdů z jednoho kontaktu na druhý ztratí a je bezvýznamná, orientační, zatím co ovládání pohybu kabiny a hlavně jejího zastavení je potřeba přesné a takto přeneseně z kopírky by se vždy jednalo nejspíše o různý nepravidelný rozdíl v zastavení i ve více cm, oproti rovině podlahy patra.

výtahy - stroje

výtahy - strojePokud jste se mým krkolomným popisem prokousali až sem, a vše pochopili, gratuluji :-)
Záměrně už nezacházím do detailnějších popisů, které v knihách samozřejmě jsou, protože pro základní orientaci to zcela stačí :-)

A ještě nějaké úlovky z internetu:

výtahy - stroje

výtahy - stroje

výtahy - stroje

výtahy - stroje

Máte přístup do strojovny? Vyfotíte mi ten Váš stroj? A strojovnu a rozvaděč a výtah? Potěší mne to do sbírky, díky moc!!! Nebo si to rád sám vyfotím, když mne pozvete, a ještě se odměním :-)
 • Hlavní menu >> Co hledám a sháním


  ZPĚT o stránku

  Víte - li o starém výtahu, ukážete mi strojovnu, poskytnete fotky, svůj příběh... >>> kontaktujte mne...

  www.STAREVYTAHY.cz  webmaster: Kamil Pokorný
  email: pokorny.kamil(a)seznam.cz
  © 2020

  Partner tohoto projektu:

  Server www.i-vytahy.cz