1999 - 2015
-můj zájem o výtahy


Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz

Aktualiz.: 2.5.2020

Přidáno nejnověji:
Jak to začalo:
Historky:
Zaniklé výtahy:
Zajímavé atypy:
Zajímavosti:
Releové výtahy:
Duplexy:
Pístové výtahy:
Nákladní výtahy:
Jídelní:
Simulátory:
Paternostery:
Nové programované výtahy:
Princip výtahů:
Zapojení výtahů:
Odkazy, články:
Kontaktujte mne:


Mé WEBY

Kamilův web o brněnském podzemí
První stránky

o brněnském podzemíOd 1.září:


Zde je prostor
pro Vaše logo
a ikonu
nebo reklamu,
i výměnný systém.

Výtahové šachty


Výtahová šachta
je ohraničený prostor, kterým projíždí kabina výtahu. Stěny šachty jsou tvořeny zdmi domu. Pokud se výtah nachází uprostřed schodiště, býval prostor šachty chráněn (člověk před pádem do ní) pouze drátěnou mříží, později často i tabulemi ochranného drátěného skla, které se při úderu nerozsype, a ty jsou nyní často nahrazovány tabulemi sádrokartonu, otázkou je, co je lepší. Uvnitř šachty bývalo mnohdy přirozené světlo, pronikající skrze skleněné tabule, nebo ještě dřívější drátěné pletivo, nyní je v šachtách předělaných výtahů po generálce zbytečně tma a při revizi a opravách je vždy nutné rozsvěcet několik instalovaných osvětlení, a stejně to sotva nahradí pořádné denní světlo. Nejhezčí variantou pak jsou moderní prosklené kabiny, šplhající se po zdi vnitřního prostoru nákupního střediska, jejichž šachta je ohraničena pouze v přízemí, a z tohoto ohraničení již volně kabina stoupá do prostoru. Vodítka kabiny jsou v takovém případě instalována v bocích dveřních stěn, tedy po stranách dveří na téže stěně, ve které se dveře nachází. Schémata klasických starších výtahů:

výtahy - šachta

výtahy - šachta

výtahy - šachta
Bezpečnostní prostor nad a pod kabinou
- tedy v koncových patrech: Šachta se musí projektovat tak, aby zůstal bezpečný prostor nad nejvyšším bodem - v případě zastavení kabiny v koncové stanici minimálně 60 cm nad stropem kabiny a pod podlahou kabiny pro případ, že by se tam nacházela postava opraváře výtahu, aby se mohl složit a nebyl utisknut fyzicky kabinou, pokračující v jízdě stejným směrem ještě dále. Dolní přejezd musí být o dvě třetiny vyšší než horní prostor. Nad klecí nebo vyvažovacím závažím zůstane vždy ještě třetinová rezerva předepsaného přejezdu. Tím se také zabrání nebo omezí nebezpečným haváriím výtahu, naražením klece do stropu šachty. Výjimku tvoří výtahy s gallovými řetězy nebo lanovými bubny, jejichž dopravní rychlost nepřesahuje 0,25 m/s. U nich se může horní přejezd zmenšit až na 0,25 m. Dolní přejezd se počítá vždy při stlačených náraznících, aby pod jejich úrovní stále zbývalo místo alespoň pro ležící postavu.
Nárazníky na dně šachty
musí být u všech výtahů určených pro dopravu osob. Ve skutečnosti se montují i do šachet výtahů ostatních. Pro dopravní rychlosti pod 0,72 m/s se používaly nárazníky dřevěné, pryžové, nebo z jiné pružné hmoty. Při rychlostech mezi 0,7 až 1,4 m/s se používaly nárazníky pružinové. Nad rychlosti 1,4 m/s se používaly nárazníky hydraulické přičemž po najetí klece nebo vyvažovacího protizávaží nesmí nastat zpětný odraz. Všechny nárazníky jsou konstruovány pouze pro bezpečné zastavení klece při běžné provozní rychlosti. Volný pád klece nebo závaží není schopen žádný popsaný nárazník schopen bezpečně a bez poškození zastavit!
Koncový spínač
slouží k zastavení jízdy a výtahového stroje na hranici dovoleného provozního pohybu kabiny. Umisťuje se tak, aby byl dobře přístupný pro obsluhu i při přejetí klece nebo vyvažovacího závaží přes dovolenou hranici. Koncový spínač je umístěn a ovládán tak, aby nebyl při přejezdu kabiny poškozen. Například páka spínače s gumovým kolem je při nájezdu kabiny posunuta šikmým nájezdem kolejničky, která však pokračuje svisle rovně ve stejné poloze pro případ, že by se kabina pohybovala ještě dál, nebo než se zastaví.

výtahy - šachta

výtahy - šachta

Zde jsou pěkně vidět svislé clonky vedle svislého vodítka. V úrovni clonek magnetické snímače zastaví nebo přibrzdí jízdu projíždějící kabiny, pokud je již stanice cílová, viz níže.

výtahy - šachtaPoschoďové přepínače
se používaly k zastavení klece výtahu ve zvolené stanici - typ SK12. Byly náročnější na hlučnost a častější údržbu. Bylo nezbytné kontrolovat upevnění přepínací páčky na hřídeli, opotřebení popryžování kladičky a pravidelné mazání. Při větším provozu a rychlosti 0,7 m/s již docházelo k častým nárazům a většímu opotřebování.
Montovaly se vždy polohou páky nahoru, přičemž páka se i vlastní vahou měla případnou tendenci nacházet nakloněna vlevo nebo v pravo. při průjezdu kabinou kolejničky tuto páku překlopily. Při zastavené kabině v patře páka zůstala ve střední poloze (bez sepnutých postranních kontaktů). Přepínač byl v každé poloze zajišťován třecí brzdou.
Tyto přepínače byly umístěny v šachtě výtahu v jednotlivých stanicích a ovládané přestavnou křivkou upevněnou na boku klece. Křivka je vymyšlena tak, aby i při špatné poloze páky při projíždění kabiny tuto páku přestavěla do polohy žádoucí, tedy kolejničky mají oboustranný nájezd jak nahoře, tak i dole. Nákres viz článek KABINA.

výtahy - šachta

Typ SK1 se používal u výtahů s pouhými dvěma poschodími. Je zde pouze rozpínací kontakt, mechanicky je jinak shodný s SK12. Přepínací páčka je tlačena tak, aby kontakt byl trvale sepnut. Při najetí kladičky páčky na najížděcí (odstavný) klín je páčka odkloněna a tím se elektrický obvod přeruší a klec je zastavena.
Ke stejnému účelu slouží i "kopírky" - ovládací přístroje poháněné přímo od stroje výtahu a nebo spojené lankem, řetízkem nebo ocelovým páskem s klecí výtahu. Protože tyto přístroje s mechanickým pohonem kopírují chod klece v šachtě, nazývají se často také kopírovacími přístroji, nebo zkráceně "kopírkami". Následnou variantou cca od roku 1975 bylo používání jednoho spínače na kabině, který byl ovládán při jízdě klece pevnými kolejničkami umístěnými podél vodítek - průvodnic. O tuto kolejničku (křivku s odkloněnými nájezdy) se ohnula páka spínače a kontaky vyslaly další povel pro patrovou logiku řízení výtahu - do rozvaděče. Tam tento každý impulz postupně přepínal polohy patrových paměťových relé, až se po určitém počtu impulzů dospělo k objednacímu patrovému relé a došlo k zastavení klece v předvoleném cíli. Další úspornou variantou, nahrazující přepínače, je použití magnetických snímačů na kabině. Mají tvar písmene U a jejich volným prostorem v každém patře projíždí kovové clonky, upevněné v patře. Magnetickým působením - přitažením ke clonce - se chvíli rozpojí kontakty, čímž dojde k odpadnutí dalšího paměťového relé a odpočtu stanice k blížící se stanici cílové. Tuto logiku popisuji ještě na dalších příslušných místech webu a magnetické snímače ve článku o výtahové kabině.

výtahy - šachta

Přesnost zastavení klece v patře
souvisí především s nastavením přesné polohy poschoďového přepínače a nebo patrové clonky tak, aby ve správnou chvíli pohybu kabiny došlo k jejímu zastavení. Podle dřívějších předpisů ČSN 27 4009 měly klece zastavovat v případě výtahů, do nichž najíždějí vozíky, s přesností centimetru, v nemocnicích u lůžkových výtahů půl centimetru, u ostatních to mělo být 2 cm, v obchodních domech, hotelích atd se vyžadovalo opět centimetrovou přesnost, u méně využitých výtahů, jídelních a pod. se povolovala přesnost do 5 cm. Úchylky v zastavení klece výtahu ve stanici způsobuje proměnlivé zatížení v kabině při jízdě oběma směry. Při pohonu třífázovým motorem kolísá dle velikosti motoru a točivého momentu rychlost mezi 6 až 10%. Dále záleží na správné činnosti brzdy stroje. Rovina zastavení kabiny se tedy běžně nastavuje při polovičním zatížení kabiny tak, aby v obou směrech jízdy zastavovala ve stejném bodě. Pokud klec zastavuje ve špatné poloze (podlaha je nad, nebo pod úrovní patra) pouze v jedné stanici, je povolen a posunut poschoďový přepínač (nebo clonka). K tomu by však nemělo dojít, při montáži se provádí přesné nastavení a správná poloha přepínače (clonky) se zajistí "navždy". Tím se rozpozná špatná činnost brzdy - že kabina zastavuje např. opožděně - ve všech stanicích stejně. Pokud dochází k zastavení klece mimo správnou úroveň střídavě v různých stanicích, došlo u starších výtahů k uvolnění kluznic vodících částí klece, nebo spíše zvětšení vůle jejich opotřebením. Tím vznikají vodorovné posuny klece vlivem přesouvání těžiště břemene v kleci a zároveň se posouvají i vypínací body poschoďových přepínačů v přestavné křivce. Vůle mezi výstelkou vodících čelistí a bokem vodítka nemá přesahovat u osobních výtahů 3 mm.
Úrovňové zastavování klece
V zásadě se používaly v ČSSR klasické systémy úrovňového zastavení a systémy s posunutím zastavovacího bodu - téměř výhradně klasické systémy, pracující vždy s předběžným snížením dojezdové rychlosti klece. Systémy pro úrovňové zastavování klece používají záměrné posunutí bodu zastavení pohonu před úrovní stanice tak, aby se vyrovnala proměnlivost brzdné dráhy klece s ohledem na zatížení v kleci. Využívají se různé způsoby vážení břemene v kleci výtahu - mechanické, elektrické, nebo elektronické. Těchto způsobů se využívá i u klasického systému přesného zastavování klece se zpomaleným dojezdem do stanice. Samotný pomalý dojezd výrazně napomáhá lepší přesnosti a možnosti nastavení s časem mezi zastavením a dobržděním.

výtahy - šachta
Dojížděcí spínače
se používají ke konečnému zastavení klece v případě dvou - více rychlostního výtahu. Používalo se buď dva spínače umístěné na kleci, nebo jeden spínač - rovněž na kleci. V případě dvou spínačů jde o vyrovnávací zařízení udržující vzájemnou úroveň podlahy klece a nástupiště v předepsané toleranci. V případě jednoho spínače jde o zařízení sloužící k dojezdu (zastavení) klece do úrovně stanice bez možnosti dodatečného samočinného vyrovnání této úrovně. Nejběžněji se používaly typy SK212, lišící se pouze uspořádáním elektrických spínačů - vratná pružina drží spínač trvale v sepnutém stavu.
Dva spínače ve smyslu vyrovnávajícího zařízení: oba dojížděcí spínače upevněné nahoře na kleci jsou ovládány najížděcími klíny - kolejničkami umístěnými po dvojicích v každé stanici. Je - li klec pod úrovní stanice, spíná klín dojížděcí spínač malé rychlosti pro jízdu nahoru, a naopak. Délka klínů bývala podle ČSN 0,25 m nad i pod úrovní stanice, pokud se požadovalo dojíždění i vyrovnávání klece i při otevřených šachetních dveřích (rychlost nesměla překročit 0,36 m/s.). Dojíždí - li klec jen při zavřených dveřích, není délka klínu omezena.

Zapojení dojíždění
je v případě starých pákových spínačů následovné: Pohon klece je v prostoru patra přepnut poschoďovým spínačem (nebo kopírkou) na dojezdovou rychlost. Tím klec pomaleji dojíždí do zvolené stanice. Během dojezdové dráhy je již kladka dojížděcího spínače směru dolu nebo nahoru odkloněna a příslušný spínač spojuje elektrický obvod cívky dojezdového stykače motoru. Když klec dojede do bodu, vzdáleného od úrovně stanice jen o brzdnou dráhu, kladka dojížděcího spínače sjede z klínu a spínač přeruší ovládací obvod dojezdového stykače. Pohon se vypíná a brzda zastaví klec v úrovni stanice. Kdyby klec nezastavila v požadované toleranci, najíždí dojezdový spínač opačného směru a klec se vrací pomalu zpět do úrovně. Takovým způsobem bylo řešeno přesné zastavení klece v každé stanici.
Tam, kde se používá pouze jeden spínač, zastavuje klec v úrovni stanice malou rychlostí. Pokud by nezastavila přesně, není již úroveň zastavení opravena opačným směrem.

Dojížděcí spínač DMS
uvedl podnik Transporta ve své éře pro výtahy s rychlostmi i nad 0,7 m/s a pro velký počet stanic. Základ tvoří dva můstkové spínače ovládané pákami a kladkou. Při projíždění stanicemi jsou obě páky s kladkou mimo dotyk se staničními klíny s elektromagnetem pro stejnosměrný proud, takže klec projíždí stanicemi bez nárazů (klínů do kladek). Teprve v cílové stanici je buzení magnetu vypnuto, kladky se vrátí do pracovní polohy a další funkce je stejná jako u SK212.

výtahy - šachta
Šachetní uzávěry - dveře a bariéry
Jejich konstrukce musí vyhovovat bezpečnostním nárokům. Jednodušší dveře otevírá sám člověk, složitější dveře otevírá sám výtah při dojezdu kabiny do stanice. Mezery mezi dveřmi a zárubní neměly ani dle staré ČSN překročit na žádné straně 5 mm. Nedílnou součástí jednoduchých dveří je zařízení - zámek, který dveře zajišťuje proti otevření v případě nepřítomné kabiny. Výtah se nerozjede, dokud nejsou dveře uzavřeny a zajištěny uzávěrou, tak to stanovují normy a zapojení ochranného obvodu je takto koncipováno - směrové stykače nemohou při rozpojeném bezpečnostním obvodu sepnout a kabina odjet od dveří, které by nebyly zavřené a zajištěné zámkem. Děje se tak pomocí odkláněcí křívky s elektromagnetem, umístěnými na kabině z boku. Pokud kabina přijede do cílové stanice a zastaví, do elektromagnetu přestane jít udržovací proud a křivka odpadne pomocí tlačné pružiny, čímž svým tělesem pootočí s přiléhající pákou dveřní uzávěry (zámku) a ten se mechanickým převodem otevře (ocelový váleček zajede do zárubně a přestane bránit otevření dveří směrem kolmo od kabiny). Pokud někdo nastoupí a zavřou se šachetní dveře, je sepnut dveřní spínač. To umožní po zvolení patra sepnout proud do odkláněcí křivky (magnetu) z boku kabiny, ta sklopením přestane tlačit na páku dveřní uzávěry a její zámek vyleze ze zárubně - zajede do otvoru ve dveřích. Tím již nejdou otevřít a je sepnut kontakt v zámku, čímž je uzavřen bezpečnostní obvod a může dojít k sepnutí směrového stykače motoru a kabina odjet.

výtahy - šachta

výtahy - šachta

Dvoukřídlé šachetní dveře
využívají samočinné zavírače různých provedení. K otevření i zavírání dveří zde dochází automaticky - pohonem na kabině i nade dveřmi šachetními. Seřízení mechanizmu záleží na vhodném napnutí tahové pružiny. Běžný je pohon dveří pákovým převodem, u toho se nachází pákový volnoběh s bezpečnostní západkou a dveřní uzávěrka s odkláněcí křivkou opět na kabině. Vstup do klece je asi 60 cm nad podlahou vybaven fotobuňkou, která zabrání zavírání dveří, když ještě v jejich prostoru není volno.
U nákladních výtahů se dvoukřídlé dveře n.p. Transporta zajišťovaly sklopnou vodorovnou lištou a dole západkou do prahu dveří. Dveře se ručně otevíraly pomocí dveřního zámku.

výtahy - šachta

výtahy - šachta

Dvoudílné šachetní dveře svislého otevírání
se používají u malých jídelních výtahů a tam, kde šířka šachty nebo vnějšího prostoru neumožňuje použít dveře normálního otevírání, nebo automatické, protože nemají kam by prostorově zajely do boku, tak se mohou jedině rozevírat směrem nahoru a dolů (jako konstrukční varianta provedení), protože svislý prostor je v šachtě k dispozici přirozeně.

výtahy - šachta

výtahy - šachta
Tlačítkový ovladač
se všude za minulého režimu používal bakelitový, typizovaný. Později Transporta začala používat především u nákladních výtahů, nebo výšerychlostních a vícepatrových výtahů tlačítka kulatá bílá s vyrytou a černě vyznačenou číslicí nebo funkcí (STOP, symbol zvonku, symbol zavírání nebo otevírání dveří). Oba typy tlačítek často podléhaly rozmarům vandalů, kteří je zapalovačem a plamenem opalovali, nebo sekundovým lepidlem kápnutým mezi válec bakelitového tlačítka a objímku, do níž zajíždí, zcela znehybnili a nebylo je možné mačkat. Novodobá plochá širší tlačítka jsou nesrovnatelně hezčí, svým svitem signalizují objednávku - volbu, jízdu kabiny, a použité mikrospínače se lehounce mačkají i dítěti. V tomto případě vývoji všechna čest! Původní tlačítka obsahovala rozpojovací kontakty a další dvojici - spojovací kontakty. Při jejich spojení došlo k volbě - objednávce patra, impulz šel do rozvaděče a do patrové logiky a podle polohy kabiny a podle polohy relé, nebo pákových šachetních ovladačů, rozhodl o směru jízdy. K té došlo při uzavřeném dveřním bezpečnostním obvodu. Rozpínací funkce kontaktů starých tlačítek mi není dosud logicky ze schémat zapojení jasná krom toho, že je rozpojen světelný obvod, napájení světelného relé, a tím se kabina, i staré signální žárovky rozsvítí ještě, než dojde k domáčknutí tlačítka na dno. Tím lze s výtahem "blikat" a morzeovkou si s někým posílat zprávy :-) aniž by se pouhým namáčknutím tlačítka výtah rozjel; jiný účel jsem neobjevil, pokud někdo víte, napište mi o tom prosím.

výtahy - šachta
Typy lanového pohonu
se liší podle použití protizávaží, nebo podle požadavku na umístění strojovny. V případě umístění na střechu - nad šachtu - je logičtější, že zde nebudou lana navíjena nahoru na navinovací bubny a že bude použito jen hnací kolo a v šachtě protizávaží. V případě, že je strojovna ve sklepě domu, je logičtější varianta bez protizávaží - lana jsou od kabiny vedena v horní části šachty přes kladky až dolů do strojovny k navíjecím bubnům - používají se vždy dvě lana - levé a pravé, dle umístění závěsů na kabině. V případě poškození, až přetržení lana, a nebo jeho vyskočení z horní kladky, visí kabina stále ještě na laně druhém. Při jízdě se pak jistě projeví drhnutí spadeného lana a to upozorní na nutnost ihned situaci napravit a do té doby celý výtah vypnout a nepoužívat.

výtahy - šachta
Oběžný výtah
Pro zpestření jsem zařadil i obrázek oběžného výtahu pro průmyslové provozy, kdy se nepoužívá jednotlivých kabin pod sebou jako u paternosteru, ale pouze nášlapných desek a držátek, madel, které jsou vyzdvihovány i s boční stěnou tvořenou pružným materiálem jako řemenice, nebo poháněným řetězem vedle vodítek v nosné zdi. Na vlastní oči jsem takový nikdy neviděl.

výtahy - šachta


A ještě nějaké milé úlovky z internetu:


výtahy - šachta
Smutná destrukce německého nákladního výtahu

výtahy - šachta
Docela strašidelný humus

výtahy - šachta
Ukázka instalovaného stroje přímo v šachtě

výtahy - šachta

výtahy - šachta

výtahy - šachta
Kabiny se šplhají po zdi, klasická šachta tu není...

výtahy - šachta
Působí to velmi efektně

výtahy - šachta
Krásnej starej bělouš

výtahy - šachta
A hnědouš...

výtahy - šachta
To jsou barvičky!

výtahy - šachta
Mě se opravdu líbilo, že jezdily svižně rychle a na nic se nečekalo!

výtahy - šachta

výtahy - šachta

výtahy - šachta
Zatopené dno šachty, to je mazec :-)

výtahy - šachta
Pěkný neosobní výtah

výtahy - šachta

Na novější kabině, je vidět ovládání ruční, uchycení lan, zavírač dveří, a krabičky u průvodnic - maznice s barevnými víčky nejspíš na vlití oleje... (na malé fotce to na první pohled mate, jako by tam byla tlačítka, ale ovládací tlačítka už jsou tam vidět na samostatném malém rozvaděči)

výtahy - šachta
Detail mechaniky zavírače dveří kabiny

výtahy - šachta
Dno moderní šachty, nárazníky; líbí se mi ty přihrádky kolem průvodnic dole, aby olej netekl po celé podlaze :-)

výtahy - šachta

výtahy - šachta

výtahy - šachta
Výtahový most s vyjížděcí silnicí :-)

výtahy - šachta
- jak by to mělo asi být...
 • Hlavní menu >> Co hledám a sháním


  ZPĚT o stránku

  Víte - li o starém výtahu, ukážete mi strojovnu, poskytnete fotky, svůj příběh... >>> kontaktujte mne...

  www.STAREVYTAHY.cz  webmaster: Kamil Pokorný
  email: pokorny.kamil(a)seznam.cz
  © 2020

  Partner tohoto projektu:

  Server www.i-vytahy.cz